Νόμιμο ρεπερτόριο για κάθε επιχείρηση

Η μουσική που χρησιμοποιούμε προέρχεται από πολλαπλές πηγές και τα μουσικά έργα συνδυάζονται με αυστηρά κριτήρια επιλογής σε εξειδικευμένα κανάλια, που προσφέρουν σε εσάς και τους πελάτες σας τον καλύτερο background ήχο.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε φροντίσει η αναπαραγωγή της μουσικής μας σε κοινόχρηστους χώρους και καταστήματα στην Ελλάδα να είναι νόμιμη, χωρίς να έχουμε παραχωρήσει δικαιώματα σε ΕΔΕΜ, ΕΥΕΔ, ΑΕΠΙ, PRS, Αυτοδιαχείρηση, Grammo, Ερατώ, Απόλλων (GEA) ή οποιονδήποτε άλλον.

Ειδικά στο WAV.gr έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε:

Α. Μουσική που έχει επιβεβαιωθεί από κρατικά αναγνωρισμένους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, όπως είναι ο ΟΣΔ RadioPro Ltd, που είναι επίσημα αναρτημένος στον ιστότοπο του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου και ο ΟΣΔ RadioPro Rights Management Limited, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ιρλανδία, λειτουργεί με την Επίσημη Άδεια από τον Επόπτη της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο των Φορέων Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ιρλανδίας.

Β. Ρεπερτόριο από δικαιούχους που έχουν εμπιστευτεί την αμερικανική εκδοτική εταιρεία μουσικής RadioPro LLC, σεβόμενοι τη μη κυκλοφορία της μουσικής τους εντός 30 ημερών στις χώρες που κύρωσαν τη διεθνή σύμβαση της Ρώμης της 26ης Οκτωβρίου 1961 “περί προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης“.

Γ. Μουσικά έργα σε καθεστώς “κοινού κτήματος” (public domain), η ελεύθερη χρήση των οποίων δεν περιορίζεται από το νόμο ή της οποίας οι νομικοί περιορισμοί έχουν λήξει. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Άρθρα 29- 31 του Ν.2121/1993) η οποία ακολουθεί την σχετική Κοινοτική Οδηγία της 29/10/1993, η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και εβδομήντα (70) χρόνια μετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του δημιουργού.

Η άποψη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) στην Ελλάδα

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 32450/2-3-2018 απάντηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) στην Ελλάδα, αναφέρει ότι:

“…εάν προκύπτει ρητά και με σαφήνεια ότι οι δικαιούχοι της εύλογης αμοιβής του α. 49 ν. 2121/1993, όπως ισχύει, μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν εκπροσωπούνται από τον οργανισμό GEA ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό της αλλοδαπής με τον οποίο ο GEA έχει σύμβαση αμοιβαιότητας, τότε δεν οφείλονται για τους εν λόγω δικαιούχους δικαιώματα στον GEA για όσο χρονικό διάστημα οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν εκπροσωπούνται από κάποιον τέτοιο ΟΣΔ“.

Η απάντηση, η οποία παρουσιάζεται ολόκληρη παρακάτω για την ενημέρωση του κοινού, απεστάλη στην εταιρεία μας ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του τελευταίου νόμου Ν.4481/2017, που τροποποίησε και συμπλήρωσε το Ν.2121/1993, και ξεκαθαρίζει ότι εφόσον ο χρήστης μουσικής δεν αναπαράγει στην πράξη μουσικά έργα που να εκπροσωπούνται από τον GEA, ή οποιονδήποτε άλλον ΟΣΔ στην Ελλάδα, δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει αμοιβές στους εισπρακτικούς οργανισμούς. Τέτοια ακριβώς είναι η μουσική που αναπαράγει το WAV.gr.

Εξαίρεση από τα συγγενικά δικαιώματα για τους συνδρομητές μας στην Ελλάδα

Τα μουσικά μας έργα παράγονται και κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες δεν κύρωσαν τη διεθνή σύμβαση της Ρώμης της 26ης Οκτωβρίου 1961 “Περί προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης” και δεν προστατεύουν το συγγενικό δικαίωμα στη δημόσια εκτέλεση. Για τα έργα αυτά αποδεδειγμένα δεν υπήρξε επέκταση της προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων, αφού εντός 30 ημερών δεν κυκλοφόρησαν σε χώρα που έχει κυρώσει τη σχετική Σύμβαση.

Το σύνολο του παραγόμενου στις ΗΠΑ ρεπερτορίου έχει σημανθεί με ειδικούς αριθμούς ISRC, σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα, ενώ και οι συλλογές (albums) φέρουν barcode στις χώρες κυκλοφορίας τους, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν η Ελλάδα και η Κύπρος.

Στην Ελλάδα, η Συνθήκη της Ρώμης της 26ης Οκτωβρίου 1961 επικυρώθηκε με τον Νόμο 2054/1992, ο οποίος αναφέρει στην παράγραφο 2 του Άρθρου 5 ότι:

“Όταν η πρώτη έκδοση έγινε μεν σε μη συμβαλλόμενο κράτος, το φωνογράφημα όμως το αργότερο μέσα σε τριάντα ημέρες από την πρώτη δημοσίευση, δημοσιεύθηκε επίσης και σε ένα συμβαλλόμενο κράτος (σύγχρονη δημοσίευση), το φωνογράφημα αυτό θα θεωρείται ότι εκδόθηκε για πρώτη φορά σε συμβαλλόμενο κράτος”.

Αποδεδειγμένα, τα μουσικά έργα που αναπαράγει το Wav.gr παράχθηκαν στο σύνολό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν κυκλοφόρησαν εντός των 30 ημερών σε χώρα που να προστατεύει το συγγενικό δικαίωμα. Για το λόγο αυτό για τα κομμάτια που αναπαράγουμε δεν προβλέπονται αμοιβές για τα συγγενικά δικαιώματα κατά τη δημόσια εκτέλεσή τους. Με βάση τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει, αν μελλοντικά συμπεριλάβουμε ρεπερτόριο που να έχει συγγενικά δικαιώματα και να προστατεύεται, το ρεπερτόριο αυτό θα προέρχεται μόνο από τους συνεργαζόμενους με εμάς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

Αντίστοιχα, τα πνευματικά δικαιώματα εκπροσωπούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους μας και δεν έχουν παραχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης παγκοσμίως.

Για τους παραπάνω λόγους, ο συνδρομητής του Wav.gr, όταν αναπαράγει αποκλειστικά τις μουσικές μας ροές (streams), δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αμοιβές σε οποιονδήποτε τρίτο Οργανισμό, όπως είναι η ΕΔΕΜ (ρεπερτόριο πρώην ΑΕΠΙ), η Αυτοδιαχείριση, η PRS, η Grammo, η Ερατώ, ο Απόλλων, ο GEA ή οποιοσδήποτε άλλος στην Ελλάδα ή/και την Κύπρο.

Ο Νόμος 2054/1992, σύμφωνα με τον οποίο οι συνδρομητές μας απαλλάσσονται από την πληρωμή συγγενικών δικαιωμάτων δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Α 104/30.06.1992, και παρουσιάζεται παρακάτω: